Algemene voorwaarden mdmverhuur

Mdmverhuur is gevestigd aan de Vaartweg 34, 5106 ND in Dongen en als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 65311574. Mdmverhuur handelt ook onder de naam mdmevents.

Mdmverhuur is verhuurder van alle materialen die je nodig hebt voor een feest of evenement. Hierbij kun je denken aan tenten, springkussens, koelkasten, statafels, biertafels etc. Daarnaast verzorgt mdmverhuur ook complete feestjes incl. 

In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je gebruik kunt maken van onze diensten. We hebben geprobeerd deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te schrijven en hierbij zo min mogelijk gebruik te maken van ingewikkelde juridische termen. Zijn de voorwaarden (op onderdelen) toch onduidelijk, neem dan gerust contact met ons op via info@mdmverhuur.nl.

Artikel 1 – Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
Mdmverhuur: de verhuurder van materialen en de opdrachtnemer die een dienst verleend aan opdrachtgever en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Huurder: de consument of zakelijke klant waaraan mdmverhuur een zaak in gebruik verstrekt in ruil voor betaling van een vergoeding.
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Zakelijke klant: de natuurlijk persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon.
Opdrachtgever: de consument of zakelijke klant die bij mdmverhuur een dienst afneemt of wenst af te nemen.
Dienst: de dienst(en) die opdrachtgever, tegen betaling, door mdmverhuur geleverd wil hebben en waarvoor een overeenkomst wordt gesloten. Hierbij kan gedacht worden aan de verhuur van materialen, de opbouw van een evenement en catering.
Overeenkomst: de overeenkomst waarbij mdmverhuur een of meerdere diensten gaat leveren aan opdrachtgever.
Gehuurde: de roerende zaak die door mdmverhuur aan huurder wordt verhuurd.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie per e-mail.

Voor de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden worden huurder en opdrachtgever ook aangeduid met ‘je, jij, jou en jouw’ en worden huurder/opdrachtgever en mdmverhuur samen ook wel ‘partijen’ genoemd.

Artikel 2 – Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, diensten, de verhuur van materialen, overeenkomsten, facturen en overige werkzaamheden van mdmverhuur, waarop mdmverhuur deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Omdat deze algemene voorwaarden speciaal geschreven zijn voor de diensten van mdmverhuur, zijn eventueel door jou gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk niet van toepassing.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door mdmverhuur uitdrukkelijk én schriftelijk zijn geaccepteerd.
4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor meerwerk overeenkomsten, gewijzigde overeenkomsten en vervolgovereenkomsten.
5. Mdmverhuur mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Als mdmverhuur deze algemene voorwaarden wijzigt, dan gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de ingangsdatum voor alle toekomstige overeenkomsten.
6. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken (ongeldig blijken), blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen in dan in onderling overleg een nieuwe afspraak maken die zoveel mogelijk de strekking en het doel heeft van de oorspronkelijke bepaling.
7. In het geval bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de inhoud van een tussen partijen gesloten overeenkomst, dan heeft de inhoud van die overeenkomst voorrang op deze algemene voorwaarden.
8. Wanneer je akkoord gaat met een aanbod van mdmverhuur, dan gaat mdmverhuur ervan uit dat je kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord bent met de inhoud ervan.

Artikel 3 – Aanbod
1. Wanneer in het aanbod van mdmverhuur geen geldigheidstermijn is opgenomen, dan is het aanbod tot zeven (7) kalenderdagen na de offertedatum geldig.
2. Een offerte wordt opgesteld aan de hand van de door jou verstrekte gegevens zoals data, adresgegevens, (verwachte) aantallen, beschikbare faciliteiten etc. Jij zorgt er dan ook voor dat die gegevens juist, volledig en actueel zijn.
3. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod, de offerte of de opdrachtbevestiging zijn omschreven.
4. Mdmverhuur is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of programmeer- en/of typefouten op de website of social mediakanalen van mdmverhuur.
5. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
6. Wanneer je slechts een gedeelte van het aanbod aanvaardt, is mdmverhuur niet verplicht dat gedeelte van de dienst(en) uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de offerteprijs. In dat geval heeft mdmverhuur het recht een nieuwe offerte te maken.

Artikel 4 – Zo komt de overeenkomst tussen partijen tot stand
1. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat:
a. je mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een aanbod van mdmverhuur. Een mondeling geaccepteerd aanbod wordt altijd schriftelijk door mdmverhuur aan jou bevestigd.

Mdmverhuur gaat ervan uit dat de opdrachtbevestiging een juiste en volledige beschrijving bevat van de te leveren diensten, tenzij je binnen drie (3) kalenderdagen laat weten dat dit niet zo is;
b. mdmverhuur op jouw verzoek een begin heeft gemaakt met de levering van de dienst(en).
2. Partijen gaan ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Mdmverhuur voert de overeenkomst uit op basis van een inspanningsverplichting. Dit betekent dat mdmverhuur haar best zal doen en haar expertise en vakmanschap in zal zetten om de dienst zo goed mogelijk uit te voeren in overeenstemming met jouw wensen. Mdmverhuur kan echter nooit garanderen dat je altijd het gewenste resultaat bereikt. Dit is mede afhankelijk van omstandigheden van buitenaf. In geen geval is er dus sprake van een resultaatverbintenis.
2. Voor een goede uitvoering van de overeenkomst is jouw medewerking belangrijk. Jij levert dan ook alle gegevens, informatie, instructies en toegang die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de dienst, op tijd aan. Doe je dit niet, dan heeft mdmverhuur het recht de uitvoering van de dienst uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, kunnen door mdmverhuur bij jou in rekening worden gebracht.
3. Mdmverhuur heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren. Derden kunnen bijvoorbeeld ingeschakeld worden voor de catering of de verhuur van materialen. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn hierbij niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van de door mdmverhuur ingeschakelde derden. Natuurlijk werkt mdmverhuur alleen samen met derden die voldoen aan de kwaliteitsstandaard van mdmverhuur.
4. Voor een goede uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat je mdmverhuur in staat stelt de dienst(en) uit te voeren. Ook zorg je ervoor dat mdmverhuur en de door mdmverhuur ingeschakelde derden tijdig de beschikking hebben en houden over (dat gedeelte van) de locatie waar de dienst(en) wordt verricht.
5. Je zorgt ervoor dat de locatie goed berijd- en bereikbaar is voor een vrachtauto en/of heftruck, vrij en ontruimd is en dat mdmverhuur geen hinder ondervindt van derden. In het geval dat laden, lossen en op- en afbouwen langer duurt als gevolg van een niet goed bereikbare locatie of hinder van derden, dan heeft mdmverhuur het recht op basis van nacalculatie extra kosten in rekening te brengen voor de extra tijd die mdmverhuur kwijt is om te laden, lossen, op en af te bouwen. 
6. Je zorgt er ook voor dat mdmverhuur op locatie de beschikking heeft over elektriciteit (220Volt), gas en water. De kosten voor elektriciteit, gas en water zijn voor jouw rekening.
7. Mdmverhuur houdt zich bij de levering van de dienst(en) aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder die van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en de Drank- en horecawet.
8. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van eventueel benodigde vergunningen en vrijwaart mdmverhuur voor aanspraken van derden i.v.m. het ontbreken van die vergunningen.
9. Jij draagt er zorg voor dat zichtbaar is waar ondergrondse kabels en leidingen zich bevinden en bent zelf verantwoordelijk voor het doen van een eventuele KLIC-melding.
10. In het geval op- en afbouwen onderdeel is van de te leveren dienst(en) dan behoudt mdmverhuur zich het recht voor om dit bij gevaarlijke weersomstandigheden zoals storm, in het kader van de veiligheid, uit te stellen, te onderbreken of te weigeren zonder dat mdmverhuur hierbij schadeplichtig is.

Artikel 6 – Verhuur van materialen
Wanneer de overeenkomst (mede) bestaat uit de verhuur van materialen, gelden de aanvullende bepalingen uit dit artikel. De overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van toepassing.
1. Alle door mdmverhuur verhuurde materialen blijven uitdrukkelijk eigendom van mdmverhuur. Er is in geen geval sprake van eigendomsoverdracht tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.
2. Jij dient het gehuurde bij levering te inspecteren op zichtbare schade en afwijkingen. Bij zichtbare schade of afwijkingen dien je dit direct telefonisch te melden bij mdmverhuur.
3. Mdmverhuur heeft het recht een borg bij jou in rekening te brengen. Deze borg dient uiterlijk op de dag van levering aan mdmverhuur te worden voldaan.
4. Je gaat zorgvuldig om met het gehuurde. In het geval er schade ontstaat aan het gehuurde (ook in geval van glazen die breken), heeft mdmverhuur het recht de schade hiervan bij jou in rekening te brengen of te verrekenen met de door jou betaalde borg.
5. Je bent verplicht het gehuurde te gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor het gehuurde bestemd is.
6. Ook ben je verplicht de aanwijzingen van mdmverhuur, diens personeel of door haar ingeschakelde derde(n) nauwgezet op te volgen.
7. Het gehuurde mag alleen gebruikt worden in overeenstemming met de gebruikersinstructies die aanwezig zijn bij of op het gehuurde. Deze gebruikersinstructies dien jij aanwezig te houden bij het gehuurde.
8. Als blijkt dat de locatie waar jij het gehuurde wilt (laten) opbouwen hiervoor ongeschikt is bijvoorbeeld door een slechte ondergrond of te weinig ruimte, dit ter beoordeling van mdmverhuur, heeft mdmverhuur het recht het gehuurde mee terug te nemen. Je betalingsverplichting blijft in dat geval bestaan.
9. Voordat een springtoestel opgeblazen wordt, dien je de ondergrond te inspecteren op scherpe delen zoals takken, stenen, afval etc. Wanneer een springtoestel is opgeblazen, mag dit niet meer verplaatst worden.
10. Het is niet toegestaan het springtoestel te (laten) betreden met schoenen, scherpe voorwerpen, eten en drinken en confetti. Voor de veiligheid is het ook niet toegestaan op de buitenwanden van het springtoestel te gaan zitten of klimmen.
11. Confetti en/of papierslingers kunnen vlekken achterlaten op het gehuurde. Het gebruik hiervan is in en op het gehuurde daarom niet toegestaan.
12. Het is niet toegestaan stickers aan het brengen op het gehuurde.
13. Bij sneeuwval ben je verplicht het gehuurde sneeuwvrij te maken en houden.
14. Het gehuurde wordt schoon door mdmverhuur geleverd. Jij zorgt ervoor dat het gehuurde aan het einde van de huurperiode ook weer schoon terug geleverd wordt. Dit laatste geldt niet voor bestek, glaswerk en servies. Mdmverhuur heeft het recht schoonmaakkosten in rekening te brengen in het geval het gehuurde vies wordt terug geleverd.
15. Je bent verplicht om het gehuurde alleen te (laten) gebruiken onder toezicht van volwassenen.
16. Schade aan het gehuurde die ontstaat tijdens de huurperiode, komt voor jouw rekening. Wij raden je daarom aan een verzekering af te sluiten die schade aan het gehuurde dekt.
17. Mdmverhuur staat ervoor in dat het gehuurde, indien van toepassing, gekeurd is en dat mdmverhuur in het bezit is van de benodigde certificaten.

Artikel 7 – Prijzen, facturatie en betaling
1. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW voor consumenten en exclusief BTW voor zakelijke klanten.
2. Extra kosten zoals transportkosten worden zoveel mogelijk vooraf aan jou gecommuniceerd.
3. Uren op locatie, eventuele schoonmaakkosten, meerkosten voor op- en afbouw en kosten voor schade aan het gehuurde, worden op basis van nacalculatie bij jou in rekening gebracht. De documentatie van mdmverhuur strekt tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs met betrekking tot de in rekening gebrachte kosten.
4. Mdmverhuur heeft het recht om prijzen te wijzigen. Actuele prijzen worden in het aanbod genoemd.
5. Facturatie geschiedt achteraf tenzij anders overeengekomen. Je ontvangt de factuur op het door jou opgegeven e-mailadres. Mdmverhuur heeft het recht een aanbetaling te verlangen.
6. De betalingstermijn voor facturen bedraagt veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Betaling vindt plaats door middel van overschrijving op het bankrekeningnummer van mdmverhuur ten name van mdmverhuur en onder vermelding van het factuurnummer.
7. In het geval de betaling niet op tijd door mdmverhuur ontvangen is, ontvang je een betalingsherinnering. Wanneer de betaling, ondanks de betalingsherinnering, nog steeds uitblijft, heeft mdmverhuur het recht wettelijke rente bij jou in rekening te brengen. Daarnaast kan mdmverhuur incassokosten in rekening brengen van tien procent (10%) van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van tweehonderdvijftig euro
(€ 250,00). Voor consumenten geldt de wettelijke regeling met betrekking tot de hoogte van de incassokosten.
8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur, schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8 – Looptijd en beëindiging van de overeenkomst
1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en loopt aan het einde van die bepaalde tijd automatisch af.
2. In het geval je de overeenkomst wilt annuleren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
a. annuleren is alleen schriftelijk mogelijk;
b. tot dertig (30) kalenderdagen voor de startdatum van de dienst, kun je kosteloos annuleren;
c. annuleer je binnen dertig (30) kalenderdagen voor de startdatum van de dienst, dan heeft mdmverhuur het recht vijfenzeventig procent (75%) van de offerteprijs bij jou in rekening te brengen. Dit omdat mdmverhuur het gehuurde niet meer aan iemand anders kan verhuren en/of om de kosten (voor voorbereiding) die mdmverhuur al gemaakt heeft, te dekken.
d. Tot zeven (7) kalenderdagen voor de startdatum van een dienst, kun je het definitieve aantal personen aan mdmverhuur doorgeve. In het geval het aantal personen dan (veel) lager blijkt te liggen dan het vooraf tussen Partijen overeengekomen aantal, heeft mdmverhuur het recht de overeenkomst te annuleren;
e. Wordt het aantal personen binnen zeven (7) kalenderdagen voor de startdatum van de dienst door jou nog gewijzigd, dan heeft mdmverhuur het recht het in eerste instantie geoffreerde aantal personen bij jou in rekening te brengen.

Artikel 9 – Privacy
1. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is ook de privacyverklaring van mdmverhuur van toepassing. Deze is te lezen via de website. In de privacyverklaring lees je o.a. welke persoonsgegevens mdmverhuur verwerkt, met welk doel dit gebeurt, hoelang de gegevens bewaard blijven, met wie ze gedeeld worden en hoe ze beveiligd worden. Ook worden in de privacyverklaring jouw privacyrechten uiteengezet.
2. Mdmverhuur zal de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de doelen als opgenomen in de privacyverklaring.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Mdmverhuur is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde omzet en winst, schade aan het imago, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
2. Mdmverhuur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat jij niet voldoet aan de door mdmverhuur gegeven instructies of aanwijzingen.
3. Mdmverhuur is ook niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat mdmverhuur is uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens zoals data, aantallen, adresgegevens etc.          
4. Gebruik van een springtoestel is op eigen risico. Mdmverhuur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan personen of zaken als gevolg van het gebruik van het springtoestel.
5. Jij bent aansprakelijk voor schade die door jou of door een derde wordt toegebracht aan het gehuurde, aan personeel van mdmverhuur of aan een door mdmverhuur ingeschakelde derde. Bij onenigheid over het ontstaan van de schade, kan mdmverhuur een onafhankelijk schade-expert inschakelen. De kosten hiervoor komen voor rekening van degene die, volgens het schaderapport, geacht wordt de schade te hebben veroorzaakt.
6. Wanneer mdmverhuur aansprakelijk is voor door jou geleden schade, dan is die aansprakelijk beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In ieder geval is mdmverhuur nooit voor meer aansprakelijk dan het bedrag dat een door mdmverhuur afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerdert met het bedrag aan eigen risico onder die verzekering.
7. Jij vrijwaart mdmverhuur voor schade die ontstaat doordat je hebt nagelaten te zorgen voor de juiste vergunningen, ontheffingen, meldingen en/of toewijzingen en voor schade die ontstaat aan derden.
8. Ook vrijwaar jij mdmverhuur voor schade die ontstaat aan derden door onjuist gebruik van het gehuurde.
9. Alle vorderingen die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, verjaren in afwijking op de wettelijke verjaringstermijn, twaalf (12) kalendermaanden na het einde van de overeenkomst.

Artikel 11 – Overmacht en onvoorziene omstandigheden
1. Wanneer er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden dan mag mdmverhuur de uitvoering van de dienst(en) uitstellen of beëindigen. Van overmacht of een onvoorziene omstandigheid is naast het bepaalde in de wet en in de rechtspraak ook sprake in het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van mdmverhuur, brand, kapotte materialen, overheidsmaatregelen of niet of gebrekkige levering van leveranciers van mdmverhuur.
2. Wanneer een situatie als bedoeld in artikel 11.1 langer duurt dan zestig (60) kalenderdagen dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst te beëindigen zonder daarbij schadeplichtig te zijn. 

Artikel 12 – Klachten
1. Als je niet tevreden bent over de service van mdmverhuur of een klacht hebt over de uitvoering van een dienst, dien je dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan ervan, schriftelijk en duidelijk omgeschreven aan mdmverhuur te laten weten. Voor consumenten geldt een klachtentermijn van twee (2) kalendermaanden. Dit geldt niet voor zichtbare schade en/of gebreken aan het gehuurde. Die dienen direct gemeld te worden bij mdmverhuur.
2. Mdmverhuur zal uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Het indienen van een klacht schort je betalingsverplichting niet op.

Artikel 13 – Toepasselijk recht & forumkeuze
1. Partijen zullen in alle gevallen eerst proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij de wet dwingend anders bepaald. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil wordt gezien.
2. Op alle door mdmverhuur gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn geschreven door Maaike van @maaike. online legal support. www.onlinelegalsupport.nl.